Reza Shapurian

 

مجموعه هایی که در پیش روی شماست بازتاب اندیشه هایی است که در « غربت » در ذهن من گذشته اند و جز برای تفنن و سرگرمی بر صفحه ی کاغذ نقش نشده اند و معنا و مفهوم خاصی هم ندارند! اما در عین حال شاید هشداری باشند برای دیگرانی که در شرایطی مشابه به سر می برند ولی مشغولیت های زندگی آنان را غافل ساخته است که عمر را در « غربت » طی کنند. همین!

 
 

رضا شاپوریان
اردیبهشت ماه ۱۳۸۴
بوستون

 


Last Modified: "December 12, 2008"
web stats