Reza Shapurian

 

شیراز سالهای بیست

 
 

مجموعه حاضر به خواست و تشویق سردبیر محترم مجله «عاشقانه» که سال هاست در تگزاس منتشر میشود ، نگاشه شده است . تعدادی از این نوشتارها تا شماره یازدهم – بطور مرتب در این مجله وزین منتشر گردید . ولی سفر ناگهانی نگارنده به ایران ، که بیش از حد معمول به طول انجامید ، ادامه آن را متوقف ساخت. پس از مراجعت به امریکا، که بار دیگری مجال دست داد، نوشتارهای دیگری بر آن افزوده شد، ولی به لحاظ فاصله ای که در میان افتاده بود از جاپ آنها خودداری شد. اکنون مجموی همه یادداشت ها یکجا به پیشگاه اهل نظر تقدیم میشود، امید است مورد توجه قرار گیرد!

در مقدمه نخستین یادداشت چنین نوشته شده بود:

اظهار علاقه شما نسبت به خواندن خاطرات من از دوران های گذشته مرا واداشت که با همه ی گرفتاری ها، نوشتار پیوست را، که نخستین قسمت این خاطرات است، از حافظه بر صفحه ی کاغذ بیاورم. باید از شما تشکر کنم که موجب شدید من در این سنین یک بار دیگر با بال و پر اندیشه در آسمان کودکی و نوجوانی سرشار از شادمانی گذشته ام پرواز کنم و یاد آن روزهای شیرین و فراموش نشدنی را در کنج غربت تلخ امروزی خود مزه مزه کنم.

 
 

مهرماه ۱۳۷۹

 
 

 


 

 
 

پیشکش به همه کسانی که از آنان در این
دفتر یادی شده و نامی بر قلم رفته است!

 
 

این یادداشت ها نخستین بار به تشویق سر دبیر مجله «عاشقانه» چاپ هیوستون (تگزاس) امریکا؛ از شماره ۱۷۵، آبان ماه ۱۳۷۸ به بعد منتشر شد۰ اکنون به منظور چاپ با تصرفات و الحاقاتی در این مجموعه گردآوری شده اند. یادآوری هر گونه اهمال وتسامحی در ضبط مطالب آنها نگارنده را مرهون مراحم منتقدین آگاه و با تجربه ترمی سازد و هر نکته اصلاحی به نام نکته گیر بصیر در چاپ های احتمالی آینده بازتاب پیدا خواهد کرد.

نخستین تذکرات اصلاحی را در همان زمان شادروان نادرپور تلفنی یادآوری ساخت. یادش گرامی باد، و روانش شاد.

 
 

رضا شاپوریان
زمستان ۱۳۸۰، شیراز

 
 
 
 • ۱    [PDF]
 • ۲    [PDF]
 • ۳    [PDF]
 • ۴    [PDF]
 • ۵    [PDF]
 • ۶    [PDF]
 • ۷    [PDF]
 • .     [PDF]
 • ۸    [PDF]
 • ۹    [PDF]
 • ۱۰  [PDF]
 • ۱۱  [PDF]
 • ۱۲  
 • ۱۳  
 • ۱۴  
 • ۱۵  
 • ۱۶  
 • ۱۷  
 • ۱۸  
 • آخرین سخن
 


Copyright © 2008-2016 Reza Shapurian, All Rights Reserved.
Last Modified: "December 1, 2016"
web stats