Reza Shapurian

 

نیمرخ شخصیتی حافظ
( انتشارات رشد ٬ زیر چاپ )

 

 
 

آنان که حافظ را در آسمان ها می جویند ، از پیوندهای
زمینی اوغافلند! حافظ هم همانند هرانسان دیگر ، زائيدة شرایط
و امکانات محیط زندگی خود بوده است. بنابرین برای شناخت
هرچه بهتراو – به جای خیالپردازی های بدون دلیل باید به
شکوه های دلش گوش داد:
               چگونه طوف کنم درفضای عالم قدس
               که در سراچه ترکیب تخته بند تنم!

 
 

رضا شاپوریان

 
 
  • فهرست مطالب [PDF]
 


Copyright 2008-2009 Reza Shapurian, All Rights Reserved.
Last Modified: "January 2, 2009"
web stats